วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

กุฎีหลังแรกบนเขาพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอย


กุฎีหลังแรกบนเขาพระโพธิสัตว์กวนอิม
พระครูบรรพตพัฒนคุณ (หลวงพ่อสมปอง สัปฺปญฺโญ)
พร้อมด้วยชาวหนองหอย
สร้างถวายเพื่อให้เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรม ศึกษาวิชชาธรรมกาย
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2512

ที่มาของภาพ
ภาพประดับในวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอย
ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>