วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7

ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 จังหวัดราชบุรี สังกัดกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2510 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จึงแล้วเสร็จ เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2512

ศูนย์อนามัยแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตผดุงครรภ์อนามัย ไปปฏิบัติงานชนบท มีภารกิจหลัก 2 ด้าน ประการแรกคือ ผลิตและอบรมผดุงครรภ์อนามัยไปปฏิบัติงานในสถานีอนามัยชนบท  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการทำคลอด การดูแลสุขภาพทารกและเด็ก การอนามัยโรงเรียน การป้องกันโรคต่างๆ การปฐมพยาบาล ตลอดจนโภชนาการ และคหกรรมศาสตร์ ส่วนภารกิจอีกประการหนึ่ง คือ ให้บริการอนามัยแม่และเด็กแก่ประชาชนที่สมบูรณ์แบบทั้ง การดูแลก่อนคลอด ทำคลอด การดูแลหลังคลอด ตลอดจนอบรมมารดาให้รู้จักการดูแลทารกเพื่อให้แม่และเด็กมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และยังมีบริการอนามัยอื่นๆ เช่น ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน เป็นต้น โยให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี รวมถึงจังหวัดราชบุรี และรับผิดชอบดูแลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ 1 ประจำเขตจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น และพระราชทานอุปกรณ์และของใช้ สำหรับออกให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล เป็นภารกิจพิเศษที่สำคัญอีกประการหนึ่งในขณะนั้น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวราชบุรีด้วย

นอกจากจะทรงเห็นความสำคัญงานอนามัยแม่และเด็กโดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กด้วยพระองค์เองแล้ว ก่อนหน้านี้พระบามสมเด็๗พระเจ้าอยู่หัว ยังทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารและครัวสำหรับนักเรียนผดุงครรภ์อนามัยและผู้มาพักคลอด จึงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์จำนวน 500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว และเสร็จเรียบร้อยในเดือนกันยายน พ.ศ.2512 ต่อมาใช้ชื่อ อาคารพระราชทานหลังนี้ว่า "อาคารเฉลิมราช 2511"

ภายหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเปิดศูนย์ฯ และทรงพระราชทานอาคาร "เฉลิมราช 2511" เรียบร้อยแล้ว  ทรงมีกระแสรับสั่งให้เบิกตัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ขณะนั้นคือ นายแพทย์ดิลก  ทิวทอง และพระราชทานสิ่งของเพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดราชบุรีและศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 อย่างหาที่สุดมิได้  ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในความเดือดร้อน และความทุกข์ยากของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 จังหวัดราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมแผ่นป้ายอาคารที่ทำการศูนย์อนามัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อนามัยฯ

อาคารที่ทำการศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จังหวัดราชบุรี ในวันประกอบพิธี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บริเวณศูนย์อนามัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับผู้ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปิดอาคารเฉลิมราช 2511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารเฉลิมราช 2511 ในวันประกอบพิธีเปิด
 
 
*************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระครูโสภณรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนตูม และคณะกรรมการวัด  เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระพุทธสิหิงค์ เพื่อนำไปประดิษฐานที่วิหารวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์  ภายหลังจากนายนารถ  มนตเสวี ประธานกรรมการจัดงานเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ และสร้างพระอุโบสถ กราบบังคมทูลรายงานการสร้างวิหารพระพุทธสิหิงค์แล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อวิหารพระพุทธสิหิงค์  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในศาลาสหทัยศาลา

ประธานกรรมการกราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินสร้างพระอุโบสถ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกของวัด  หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับผู้ที่มาเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด 

ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร มีข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และคณะกรรมการสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินที่เหลือจากการซื้อเครื่องบินทำฝนเทียมด้วย

อนึ่ง ได้ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถวัดดอนตูม และได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ไว้ที่หน้าบันวิหารด้วย  
   


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์   วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2515


พระพุทธสิหิงค์ วัดดอนตูม


อุโบสถวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมพระพุทธสิหิงค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสิงหิงค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินลงจากวิหารพระพุทธสิงหิงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับพระครูโสภณรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนตูม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดดอนตูม


*********************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น วัดสันติการาม

วัดสันติการาม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพุพลับ ตั้งอยู่ที่บ้านพุพลับ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ อยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ถึง 50 กิโลเมตร แต่ในอดีตถือเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ไกลความเจริญ การติดต่อการคมนาคมลำบาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขา ทุรกันดารมาก ทั้งยังเป็นดินแดนคุกคามและแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ข้าราชการหรือประชาชนต่างถิ่นไท่กล้าเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นดินแดนอันตรายแห่งหนึ่ง

ถึงกระนั้นก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินต้น ณ วัดสันติการาม อ.ปากท่อ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2517 และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างล้นหลาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินต้น ณ วัดสันติการาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2517

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินต้น ณ วัดสันติการาม อ.ปากท่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงถวายเครื่องไทยธรรมและ ทรงมีพระราชดำรัสกับพระครูรัตนโชติ เจ้าอาวาสวัดสันติการาม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บริเวณวัดสันติการาม และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด


*************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอบ้านคา ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคาและบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง กิ่ง อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง (ในขณะนั้น) 

ทรงเสด็จถึงศาลาประชาคมบ้านคา และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาท ได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับบรรดาราษฎร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ กลุ่มเกษตรกรต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในการสร้างยุ้งข้าวประจำหมู่บ้านเพื่อเก็บไว้บริโภคตลอดปี อีกทั้งความสำคัญของการสมทบทุนซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เพื่อใช้ในกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการประหยัดทุนทรัพย์ และประหยัดเวลาของสมาชิกกลุ่มฯ ในอันที่จะต้องเดินทางไปยังโรงสีข้าวดังที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

และทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และนายสมชาย  พุ่มพวง เกษตรกรอำเภอจอมบึง จัดหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรปลูกในฤดูฝนแล้ง

ส่วนที่บ้านโป่งกระทิงล่างได้เสด็จออกหน้าพลับพลาเพื่อพระราชทานสิ่งของให้ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างนำไปแจกจ่ายนักเรียน แล้วทรงพระราชดำเนินไปยังที่ปฏิบัติการของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้าน และของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อพระราชทานของแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจ แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านของราษฎรเผ่ากะเหรี่ยง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ นายเกษม  กิติรุ่งรุช ปลัดกิ่งอำเภอสวนผึ้ง และนายดง  บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งกระทิงล่าง ให้จัดหาไก่พ่อพันธุ์มาผสมพันธุ์กับไก่พิ้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีของบริโภคที่ดีขึ้น อีกทั้งพระราชทานกระแสพระราชดำรัส ในอันที่จะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเป็ฯจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สมทบทุนของราษฎรที่จะจัดซื้อไว้สำหรับหมู่บ้าน

ทั้งได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ แล้วเสด็จไปยังสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย เสด็จขึ้นศาลาการเปรียญ  ทรงจุดธูปเทียน ทรงนมัสการพระรัตนตรัย และมีพระราชดำรัสกับพระภิกษุเกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมราษฎร และทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ต้นปีบและต้นอินทนิล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ลุงป๊ก  เต่ยเลี้ยง ทูลเกล้าฯ ถวายเขากวาง ณ บ้านโป่งกระทิงล่าง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 มีข้าราชากรและพสกนิกรบ้านคารอรับเสด็ตฯ จำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่นายเกษม  กิติรุ่งรุช ปลัดกิ่งอำเภอสวนผึ้งและนายดง  บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านน้านโป่งกระทิงล่าง ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดำเนินไปยังที่ปฏิบัติการของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้าน และของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อพระราชทานของแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านคา ณ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการ กรป.กลาง ในขณะนั้น ซึ่งเป็นบริเวณสวนป่าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคาในปัจจุบัน  ในวันเสด็จฯ มีฝนตกตลอดเวลา  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงฉลองพระองค์กันฝน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวบ้านคา ขณะนั้นขึ้นกับกิ่งอำเภอสวนผึ้ง  ราษฎรได้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ด้วยความปลื้มปิติเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย (ปัจจุบันคือวัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา) ทรงมีพระราชดำรัสกับพระครูวิโรจน์  ธัมมาจารย์ (หลวงปู่ปิ่น) เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นอินทนิล (ภาพบน) และต้นกาซะลอง (ต้นปีบ) (ภาพล่าง) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย


*******************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ผู้ประสบอุทกภัยที่ราชบุรี

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2512 ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม และ อ.เมือง จ.ราชบุรี และประทานสิ่งของแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 

และต่อมาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2512 ก็เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นอีกใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรทั้ง 3 จังหวัดอย่างมาก ปศุสัตว์ล้มตาย นาข้าว พืชไร่เสียหาย อาคารบ้านเรือนถูกน้ำพัดพา  ถนนเส้นทางสัญจรได้รับความเสียหายอย่างมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรบริเวณประสบอุทกภัย ในท้องที่ จ.ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2512 พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้า

ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จังหวัดราชบุรี หลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเปิดศูนย์ฯ แล้ว ได้พระราชทานสิ่งของให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในขณะนั้น คือนายแพทย์ดิลก  ทิวทอง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์ดิลก  ทิวทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จังหวัดราชบุรี เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ให้นายแพทย์ดิลก  ทิวทอง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์อนามัยฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512


*******************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอัคคีภัยที่ตลาดบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2497 ได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ตลาดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ไฟได้ลุกลามเผาไหม้อาคารบ้านเรือนของราษฎรอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายชั่วโมง อาคารบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งตลาด ราษฎรจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดความเดือดร้อนอย่างมหันต์แก่ผู้ประสบภัยครั้งนี้

ความได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถยนต์พระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรสถานที่ และทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2497 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายแม้น  อรจันทร์) และผู้ว่าราชการภาค (พระราชญาติรักษา) ในสมัยนั้น ได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถวายรายงานเหตุการณ์ และการให้ความช่วยเหลือราษฎร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชทานกระแสรับสั่งให้ผูว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้ว่าราชการภาคให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร เป็นกรณีพิเศษอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ยังความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   
  
ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยที่ตลาดบ้านโป่งของห้องภาพศรีเงิน เป็นภาพประทับจิตใจชาวบ้านโป่งมากว่า 50 ปี


วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่และทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ตลาดบ้านโป่ง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประทับบนที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายแม้น  อรจันทร์) และผู้ว่าราชการภาค (พระราชญาติรักษา) ในสมัยนั้น ได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถวายรายงานเหตุการณ์และการให้ความช่วยเหลือราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประทับบริเวณระเบียงที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง ให้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ชื่นชมพระบารมีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อย่างล้นหลาม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
ขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านตลาดบ้านโป่งบริเวณที่ถูกเพลิงเผาพลาญ


ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ รับแจกอาหาร และของใช้ที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม มุ้ง ผ้าขาวม้า เป็นต้น


****************************
อ่านเพิ่มเติม : โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้บ้านโป่งครั้งเดียว


ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>