วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อาคารเรียนเก่าโรงเรียนสุริยวงศ์ (พ.ศ.2479)

ปี ค.ศ.1936 (พ.ศ.2479) คณะกรรมการโรงเรียนสุริยวงศ์ โดยนายเทียนกู่  ศิลปโอสถ เป็นประธาน และนายเล็ก  นุปิยะ เป็นเลขานุการ นายพ่วง  อรรฆภิญญ์ เป็นเหรัญญิก รวมทั้งนักเรียนได้เรี่ยไรเงิน และรื้ออาคารอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี มาสร้างเป็นเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้น มีห้องเรียน 6 ห้อง มีหน้ามุข 2 ห้อง เป็นห้องพักครู ที่ทำงานครูใหญ่ และห้องรับแขก

ที่มาของข้อมูลและภาพ
โรงเรียนสุริยวงศ์. (2553). 121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์. เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์. (หน้ารองปกใน, 31)
อ่านต่อ >>