วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ริมฝั่งแม่กลองหน้าเมืองราชบุรี

ที่มา : ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ตรีอักษร  ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

การก่อสร้างสะพานธนะรัชต์

ที่มา : ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ตรีอักษร  ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

สนามหญ้า ครั้งยังมีหญ้าจริงๆ


ที่มา : ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ตรีอักษร  ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) พ.ศ.2478

รงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี  ติดกับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดยขุนช่วง บุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงิน อุทิศส่วนกุศลให้ นางแสง ช่วงสุวนิช เปิดสอนชั้น ป.1-4 โดยมีนายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ท่านแรก

ในภาพนี้  เป็นภาพโรงเรียนแสงช่วงสุวนิช ที่คุณแฉล้ม  ช่วงสุวนิช ส่งให้คุณรวยฯ ไว้ดูเล่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2478 ซึ่งผมไม่ทราบว่าทั้งสองท่านนี้ เกี่ยวดองกับขุนช่วง บุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) ในทางใด


โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  เมื่อ พ.ศ.2478


ข้อความที่เขียนไว้ด้านหลังภาพ
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารฯ และเจิมป้ายชื่อสหกรณ์โคนมหนองโพ

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารนมหลังใหม่ของสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด และทรงเจิมป้ายชื่อสหกรณ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทรงศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายวัชระ สิงคิวิบูลย์) กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมป้ายชื่อ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด และทรงตัดแพรแถบเปิดอาคาร "เดชสหกรณ์" ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารนมหลังใหม่

ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นอาคารฯ ทอดพระเนตรกิจการ และกรรมวิธีการผลิตอาหารนม และได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ชนะเลิศการประกวดโคนมและผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการกิจการเลี้ยงโคนม และโคนมที่ชนะการประกวด ตลอดจนเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ฯ และราษฎร ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณสหกรณ์

ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ ได้มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานเงินทั้งหมดให้สหกรณ์ฯ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิก และสหกรณ์ฯ นำเงินจำนวนนี้จัดตั้งเป็นมูลนิธิใช้ชื่อว่า "มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า" (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดำเนินการจัดสรรดอกผลเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ทรงเปิดอาคารเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช  สนิทวงศ์) และทรงเจิมป้ายชื่อ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภายในโรงงานผลิตนมหลังใหม่ทรงรับช่อดอกไม้ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย
บริเวณสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด
เสด็จทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ
และราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ****************************

ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินปี พ.ศ.2555

สรอรรถ กลิ่นประทุม
อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
บุญลือ ประเสริฐโสภา
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บุญดำรง  ประเสริฐโสภาส.ส.ราชบุรี เขต 5
กรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎร
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพ

พ.ศ.2540 สหกรณ์โคนมหนองโพฯ จำกัด ดำเนินกิจการมาครบรอบ 25 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในโอกาสที่ได้ดำเนินกิจการมาครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2540

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงเปิดป้ายอาคารทวิช กลิ่นประทุม 
ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภายในอาคารทวิช กลิ่นประทุม ที่ใช้เป็นอาคารร้านค้าสหกรณ์ จัดสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไว้จำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับงานผสมเทียมกับการพัฒนาโคนม ระบบฐานข้อมูลโคนม การทำหญ้าหมักเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี โครงการสระน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชประสงค์ แบบจำลองโครงการน้ำเพื่อชีวิตที่เป็นการจัดการที่ดินตามทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทอดพระเนตรระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมตรวจสหกรณ์

หลังจาดทอดพระเนตรนิทรรศการแล้ว เสด็จเข้าโรงนมผงหนองโพ ทอดพระเนตรตารางการจัดกิจการของสหกรณ์ แผนที่แสดงพื้นที่การเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ ห้องวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการณ์จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี เสด็จออกจากโรงนมผง ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการผลิตนม ยู.เอช.ที. ณ อาคารเดชสหกรณ์ ห้องเก็บผลิตภัณฑ์นม โรงผลิตอาหารโคนม 

ในครั้งนี้ นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิก นายวิเชียร  และนางมณี  รุจิวัชรกุล  เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคพันธุ์ขาวลำพูน เพศผู้ 1 คู่ ชื่อ "เงิน" อายุ 5 ปี และชื่อ "ทอง" อายุ 5 ปี ซึ่งโคทั้งคู่มีลักษณะดีเป็นมงคล ถูกต้องตามตำราโบราณเพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป

นางสาวนุนีย์ สัตตัญญู น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคพันธุ์ขาวลำพูน เพศเมีย ชื่อ "ขวัญจิต" อายุ 4 ปี สำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคพันธุ์ขาวลำพูน เพศผู้ ชื่อ "หนองโพ" อายุ 4 ปี เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย และอนุรักษ์พันธุ์โคขาวลำพูนไว้ต่อไป เสร็จแล้วพระราชดำเนินไปยังอาคารเทพฤทธิ์ เทวกุล ซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์โคนม เพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์

ทรงทอดพระเนตรภายในอาคารทวิช กลิ่นประทุม
ที่ใช้เป็นอาคารร้านค้าสหกรณ์ทอดพระเนตรการผลิตนม ยู.เอช.ที. ณ อาคารเดชสหกรณ์
*******************************

ที่มาข้อมูลและภาพ

  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

ปฏิทินปี พ.ศ.2554

นางกัลยา ศิริเนาวกุล
ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2553

ส.ส.มานิต  นพอมรบดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2552

นายสามารถ  พิริยะปัญญาพร
ส.ส.ราชบุรีเขต 2
นางกัลยา ศิริเนาวกุล
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 2
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2551

ประวิทย์  ลิ้มเจริญ
นายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2550

ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2549

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2548

หลวงพ่อแก่นจันทน์

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ปฎิทินปี พ.ศ.2547

นางกอบกุล นพอมรบดี
ส.ส.ราชบุรี เขต 1
พรรคชาติพัฒนานางศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อ่านต่อ >>

ปฏิทินปี พ.ศ.2546

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อ่านต่อ >>

ปฎิทินปี พ.ศ.2545

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี

อ่านต่อ >>