วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนิน วัดถ้ำสิงห์โตทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรพระประธาน ตัดลูกนิมิต  ฉลองรูปเหมือนพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺสุวรณฺโณ) และพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์"และ "พระสมเด็จนางพญา ส.ก."

ในการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกต้นสักไว้บริเวณด้านหน้าอุโบสถ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ส.ก." จารึกไว้หน้าปันอุโบสถด้วย


พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน
อุโบสถวัดถ้ำสิงโตทองทรงปิดทองและประกอบพิธีตัดลูกนิมิต
อุโบสถวัดถ้ำสิงห์โตทอง

ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บริเวณวัดถ้ำสิงห์โตทอง
ทรงปลูกต้นสักไว้บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดถ้ำสิงห์โตทอง
***********************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น วัดเขาวัง

ท้าวอินทรสุริยา (นางสาวเนื่อง  จินตดุลย์) ซึ่งเคยเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ได้มาบำเพ็ญศีลภาวนาเป็นอุบาสิกาที่วัดเขาวังเป็นเวลานาน ได้พิจารณาเห็นว่าวัดเขาวังเป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญของจังหวัดราชบุรีวัดหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5  และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2420 พระราชวังแห่งนี้ได้เป็นสถานที่เสด็จฯ ออกรับราชฑูตโปรตุเกส จึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

เพื่อเป็นมหาสิริมงคลแก่วัดและชาวราชบุรี จึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ทอดผ้ากฐินต้น ณ วัดเขาวัง โดยขอให้ท้าวอินทรสุริยา นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณรับที่จะเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดเขาวัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนบริขารพระกฐินและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เมื่อพระราชพิธีเสร็จแล้ว  นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเข้าเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก และได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด
ท้าวอินทรสุริยา (นางสาวเนื่อง จินตดุลย์)
อดีตพระบริบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญศีลภาวนาที่วัดเขาวัง
เข้าร่วมถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
บริเวณวัดเขาวังและโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด

******************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>