วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินประพาสเขางู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินประพาสเขางู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 ในคราวเดียวกับที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสถ้ำจอมพล บนเทือกเขางูปรากฏร่องรอยศาสนสถานเนื่องในวัฒนธรรมทวาราวดี จำนวน 4 ถ้ำ เป็นภาพสลักบนผังถ้ำและปูนปั้นเรื่องราวในพุทธศาสนา อันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ผู้แสวงหาความวิเวกเพื่อการปฏิบัติธรรมสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในถ้ำฤาษี ปรากฎภาพจำหบักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท มีจารึกกล่าวถึงพระศรีสมาธิคุปตะ ภาพพุทธประวัติ ตอนเสด็จดับขัยธ์ปรินิพพาน บนผนังถ้ำฝาโถและถ้ำจาม โดยเฉพาะที่ถ้ำจามถือเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และที่ถ้ำจามยังมีภาพปูนปั้นพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหารย์ที่เมืองสาวัตถีอีกด้วย


ที่มา :
พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 24).

ไม่มีความคิดเห็น: