วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอบ้านคา ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคาและบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง กิ่ง อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง (ในขณะนั้น) 

ทรงเสด็จถึงศาลาประชาคมบ้านคา และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาท ได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับบรรดาราษฎร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ กลุ่มเกษตรกรต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในการสร้างยุ้งข้าวประจำหมู่บ้านเพื่อเก็บไว้บริโภคตลอดปี อีกทั้งความสำคัญของการสมทบทุนซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เพื่อใช้ในกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการประหยัดทุนทรัพย์ และประหยัดเวลาของสมาชิกกลุ่มฯ ในอันที่จะต้องเดินทางไปยังโรงสีข้าวดังที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

และทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และนายสมชาย  พุ่มพวง เกษตรกรอำเภอจอมบึง จัดหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรปลูกในฤดูฝนแล้ง

ส่วนที่บ้านโป่งกระทิงล่างได้เสด็จออกหน้าพลับพลาเพื่อพระราชทานสิ่งของให้ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างนำไปแจกจ่ายนักเรียน แล้วทรงพระราชดำเนินไปยังที่ปฏิบัติการของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้าน และของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อพระราชทานของแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจ แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านของราษฎรเผ่ากะเหรี่ยง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ นายเกษม  กิติรุ่งรุช ปลัดกิ่งอำเภอสวนผึ้ง และนายดง  บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งกระทิงล่าง ให้จัดหาไก่พ่อพันธุ์มาผสมพันธุ์กับไก่พิ้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีของบริโภคที่ดีขึ้น อีกทั้งพระราชทานกระแสพระราชดำรัส ในอันที่จะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเป็ฯจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สมทบทุนของราษฎรที่จะจัดซื้อไว้สำหรับหมู่บ้าน

ทั้งได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ แล้วเสด็จไปยังสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย เสด็จขึ้นศาลาการเปรียญ  ทรงจุดธูปเทียน ทรงนมัสการพระรัตนตรัย และมีพระราชดำรัสกับพระภิกษุเกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมราษฎร และทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ต้นปีบและต้นอินทนิล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ลุงป๊ก  เต่ยเลี้ยง ทูลเกล้าฯ ถวายเขากวาง ณ บ้านโป่งกระทิงล่าง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 มีข้าราชากรและพสกนิกรบ้านคารอรับเสด็ตฯ จำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่นายเกษม  กิติรุ่งรุช ปลัดกิ่งอำเภอสวนผึ้งและนายดง  บุญเลิศ ผู้ใหญ่บ้านน้านโป่งกระทิงล่าง ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดำเนินไปยังที่ปฏิบัติการของอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้าน และของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อพระราชทานของแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านคา ณ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการ กรป.กลาง ในขณะนั้น ซึ่งเป็นบริเวณสวนป่าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคาในปัจจุบัน  ในวันเสด็จฯ มีฝนตกตลอดเวลา  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงฉลองพระองค์กันฝน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวบ้านคา ขณะนั้นขึ้นกับกิ่งอำเภอสวนผึ้ง  ราษฎรได้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ด้วยความปลื้มปิติเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย (ปัจจุบันคือวัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา) ทรงมีพระราชดำรัสกับพระครูวิโรจน์  ธัมมาจารย์ (หลวงปู่ปิ่น) เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นอินทนิล (ภาพบน) และต้นกาซะลอง (ต้นปีบ) (ภาพล่าง) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย


*******************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)

1 ความคิดเห็น:

ampol suttapanon กล่าวว่า...

พระองค์ทำเพื่อปวงชนชาวไทย