วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

รัชกาลที่ 6 ทรงอำนวยการการฝึกกองเสือป่าภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงอำนวยการการฝึกและทอดพระเนตรการประลองยุทธของกองเสือป่าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้น โดยประกาศเป็นพระราชปรารภเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2454 ว่าทรงมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้พลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการและพ่อค้าคหบดี ที่มีความปรารถนาจะได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร ได้ฝึกหัดตามความประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง คือทำให้บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนเช่นนั้นเป็นราษฎรที่ดี มีกำลังกาย และความคิดแก่กล้าในทางที่เป็นประโยชน์ มีความรักชาติบ้านเมือง มีความสามัคคี และให้เป็นนักรบได้เมื่อถึงคราวประเทศชาติต้องการ

ภาพนี้ เป็นภาพที่นำมาสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดูรายละเอียดเพิ่ม


**************************
ที่มาของภาพ 
คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี.  (2525).  ภาพเหตุการสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ. (หน้า 76)


ไม่มีความคิดเห็น: