วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ชุดภาพถ่ายของวัดมหาธาตุวรวิหาร

ขุดภาพถ่ายของวัดมหาธาตุวรวิหารที่ได้รวบรวมนำมาเผยแพร่ในที่นี้ เป็นภาพถ่ายเหตุการณ์
ในช่วงสมัยพระธรรมเสนานี เป็นเจ้าอาวาส ในราวปี พ.ศ.2497

วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ่ายจากด้านทิศเหนือ ในราวปี พ.ศ.2501

พระภิกษุและสามเณรวัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ประจำพรรษา ปี พ.ศ.2503 หน้าพระวิหารหลวงพ่อมงคลบุรี ก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ระเบียง ในภาพยังเห็นเจดีย์บนฐานด้านหน้าวิหาร ปัจจุบันเจดีย์ได้ปรักหักพังไปไม่มีแล้ว วิหารหลังนี้ เคยใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนพระอภิธรรมราชบุรี

พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ที่พบจากวัดร้างอยู้ใกล้วัดเพรง (ร้าง) อยู่ทางเหนือของวัดมหาธาตุ ค้นพลเมื่อปี พ.ศ.2496 พบพระพุทธรูปหินสมัยทวารวดี ถึง 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปประทับยืน 2 องค์ และพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ 2 องค์ และได้นำมาประดิษฐานไว้ในวัดมหาธาตุ ต่อมาภายหลังพระพุทธรูปประทับยืนได้ถูกขโมยไปลักตัดเศียรไปทั้ง 2 องค์ เหลือแต่เพียงท่อนองค์ ปัจจุบันได้นำไปประดิษฐานรวมกันไว้ที่ด้านหลังของพระประธาน ส่วนพระพุทธรูปประทับนั่งอีก 2 องค์ ยังมีสภาพสมบูรณ์ ได้นำมาประดิษฐานไว้บนฐานด้านหน้าของพระประธาน

พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี พบจากวัดร้างใกล้วัดเพรง(ร้าง) และได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นองค์ที่มีจารึกคาถา เย ธมมา ที่ด้านหลัง รูปนี้ถ่ายไว้ขณะที่พระพุทธรูปยังประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถ และยังมีพระเศียรอยู่ครบ

พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี พบที่วัดร้างใกล้วัดเพรง (ร้าง) ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร


พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานบัว 2 ชั้น ศิลปะแบบทวารวดี พบจากวัดร้างใกล้วัดเพรง(ร้าง) ปัจจุบันนำมาประดิษฐานไว้บนฐานพระประธานด้านหน้าซ้าย ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ

พระราชธรรมเสนานี ศรีวิสุทธิปฎิภาณ สุขุมญาณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร รูปที่ 4 (พ.ศ.2495-พ.ศ.2503) ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช เมื่อปี พ.ศ.2500 และนับเป็นพระราชาคณะชั้นราชองค์แรกของจังหวัดราชบุรี นั่งอยู่หน้าพระประธานภายในพระอุโบสถของวัด เมื่อปี พ.ศ.2497 ทางด้านซ้าย-ขวา ด้านหน้าพระประธานจะสังเกตเห็นพระพุทธรูปประทับยืนสมันทวารวดี ทั้ง 2 องค์ ที่พบที่วัดเพรง(ร้าง) และองค์ซ้ายมือ คือ องค์ที่มีคาถา เย ธมมา ที่ด้านหลัง ยังคงมีพระเศียรอยู่ครบสมบูรณ์


สามเณรน้อย ยืนถ่ายรูปที่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบุรี น่าจะถ่ายอยู่ในช่วงหลังปี พ.ศ.2494 จะสังเกตเห็นหลวงพ่อมงคลบุรี ยังทาสีขาวทั้งองค์และจีวรทาสีเหลือง มาในปี พ.ศ.2538 จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ และทาเป็นสีดำทั้งองค์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

พระธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเจ้าอาวาวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดอบรมพระที่จะเป็นอุปัชฌาย์ ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497


พระสงฆ์ที่เข้าอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497 พระที่เข้าอบรมนี้ จะต้องเป็นพระระดับเจ้าคณะตำบลขึ้นไป อบรมหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์

พระสมุห์สุชาติ เขมมะปัญโญ ขณะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำลังอ่านรายงานในงานอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497
พระสุมห์สุชาติ ต่อมาคือพระครูบวรธรรมสมาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี พระสมุห์สุชาติบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปากท่อ และย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ท่านเป็นผู้ที่จัดตั้งโรงเรียนพระอภิธรรมและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ขึ้นภายในวัดมหาธาตุ เป็นการสืบทอดเจตนารมมณ์ของหลวงพ่อธรรมเสนานี ที่ต้องการให้วัดมหาธาตุราชบุรี สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นไปตามแบบแผนของวัดในพระพุทธศาสนาทุกประการ
พระครูบวรธรรมสมาจาร มรณภาพเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530

การอบรมพระภิกษุเรื่องการอุปสมบทที่วัดโพธาราม อ.โพธาราม เมื่อปี พ.ศ.2497

พระภิกษุสงฆ์ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จการอบรม

หลวงอินทเขมา(เปาะ) หรือ พระราชเขมาจารย์ วัดช่องลม อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีและที่ปรึกษาเจ้าคณธจังหวัดราชบุรีในขณะนั้น ถ่ายรูปในงานทอดกฐิน วัดปากท่อ เมื่อปี พ.ศ.2495งานทอดกฐินของวัดปากท่อ ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2495

ฐานรากของตึกธรรมเสนานี ภายในวัดมหาธาตุ ขณะกำลังก่อสร้างประมาณ ปี พ.ศ.2494
ตึกธรรมเสนานี (สุข) โรงเรียนปริยัติธรรมของวัดมหาธาตุ เริ่มสร้างในสมัยของพระธรรมเสนานี ในราวปี พ.ศ.2494 การก่อสร้างดำเนินการเป็นระยะๆ ไม่ได้สร้างจนแล้วเสร็จในคราวเดียว จนกระทั่งปี พ.ศ.2497 ก็ยังไม่แล้วเสร็จดี แต่ก็พอใช้งานได้ มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมับของเจ้าอาวาสองค์ต่อมา คือ พระเทพวิสุทธิโมลี


เมรุและเตาเผาของวัดมหาธาตุ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เมรุเผาศพของวัดมหาธาตุแห่งนี้ คุณหลวงบุรณเวชวาณิชย์ เจ้าของห้างบริบูรณ์โอสถ กรุงเทพฯ เป็นผู้สร้างถวายให้แก่วัด เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2495 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2496 สิ้นเงินในการสร้าง 131,571.45 บาท


ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 33-43).
-เจ้าของภาพ : วัดมหาธาตุวรวิหาร

ไม่มีความคิดเห็น: