วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

วิทยาลัยจอมบึง 2499

ภาพวิทยาลัยจอมบึง หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงในปัจจุบัน ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2499 เป็นภาพที่ถ่ายจากเขาจอมพล ทำให้เห็นบริเวณวิทยาลัยจอมบึงในขณะนั้นได้ทั้งหมด อาคารตรงกลางภาพ คือ ตึกอำนวยการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 81).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: