วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านชัฎใหญ่ ป่าช้างดงเสือ

บริเวณบ้านชัฎใหญ่ในอดีตนั้น เป็นป่ารกชัฎที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด จนคนทั่วไปจะเรียกว่า "ป่าช้างดงเสือ" เมื่อมีการอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนของชาวไทยยวนจาก อ.เมืองราชบุรี ในราวปี พ.ศ.2475 จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านชัฎใหญ่" เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ชาวบ้านได้ขออนุญาตทางอำเภอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499 ในภาพชาวบ้านและครูใหญ่คนแรกและเป็นครูเพียงคนเดียวของโรงเรียน คือ นายสังข์ ศรัทธาผล (จากขวาไปซ้ายคนที่ 3) ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านชัฎใหญ่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2499
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 82).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: