วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ถนนขาดที่บ้านเกาะ

ถนนจากบ้านเกาะถึงตลาดบ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง เป็นส่วนหนึ่งของถนนสายราชบุรี-จอมบึง ปัจจุบันคือถนนหลวงสาย 3087 แต่เดิมเป็นถนพูนดินและเป็นทางที่น้ำไหลผ่าน จากฝั่งเหนือลงสู่บึงใหญ่บ้านเกาะ ในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้ถนนขาดอยู่เนืองๆ สร้างความยากลำบากให้แก่บรรดารถบรรทุกแร่จากเหมือง และรถขนไม้ซุงในบริเวณนั้น ที่ต้องจ้างชาวบ้านขนย้ายของข้ามฝาก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2497 ได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงผิวถนนให้เป็นดินลูกรังอัดแน่น และเว้นทางน้ำให้ไหลลงบึงใหญ่ได้ เรียกว่า ถนนขาด ดังที่เห็นในภาพ ภูเขาด้านหลัง คือ เขากลางเมือง หรือ เขาจอมพล
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 85).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: